KĻŪT PAR LKB BIEDRU

KĻŪT PAR LKB BIEDRU

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

Pieteikuma formu lejupielādējiet šeit. Pieteikums jāaizpilda, jāparaksta un jānosūta elektroniski uz e-pastu cardio@stradini.lv ar Cc vilnisdzerve@inbox.lv.

Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Ja valde ir pieņēmusi lēmumu uzņemt pieteicēju par Biedrības biedru, jaunajam biedram ir jāsamaksā iestāšanās maksa Biedrībai valdes noteiktā apmērā un kārtībā. 

Iestāšanās maksa ir 20 EUR, kurā ir ietverta tekošā gada biedra nauda (10 EUR). Samaksas apjomi koriģēti LKB Valdes sēdē 2014. g. 12. decembrī (Protokols Nr. 8, p-ts 3) un ir spēkā no 2015. g. 1. janvāra.  Saskaņā ar LKB Valdes 2019.g. 23. septembra lēmumu (Protokols N 4, p-ts 5) iestāšanās maksa rezidentiem ir 10 €, kas uzskatāma arī par iestāšanās gada biedru naudas maksājumu.

Ja valde pieņēmusi noraidošu lēmumu, pieteicējs to rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru. Atkārtotu pieteikumu par uzņemšanu Biedrībā pieteicējs var iesniegt ne ātrāk kā pēc gada.